Μενού

Γενικοί Όροι Συναλλαγών


Datum: 27.3.2019

I. Γενικές διατάξεις

1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι (εφεξής «ΓΟ») διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την αγορά αγαθών από το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.astratex.cz» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πώλησης που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή (διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος) και του αγοραστή. Με τη σύναψη της σύμβασης πώλησης, ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει ενημερωθεί και συμφωνεί με τους ΓΟ.
 
2. Οι παρόντες ΓΟ ισχύουν από την 1η Απριλίου 2019.
 

II. Ορισμοί

Ηλεκτρονικό κατάστημα είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα με διεύθυνση www.astratex.gr

Πωλητής – είναι η εταιρεία ASTRATEX s.r.o., εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο που τηρείται από το Δημοτικό Δικαστήριο της Πράγας, τμήμα C, φάκελος 163465, με έδρα: Na Maninách 315/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, και αριθμό μητρώου: 25944355, εκπροσωπούμενη από τον Ing. Petr Vít, διευθυντή. Ο πωλητής είναι ταυτόχρονα και ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
Αγοραστής – είναι ο καταναλωτής ή έμπορος που συνάπτει σύμβαση πώλησης με τον πωλητή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Καταναλωτής είναι– κάθε πρόσωπο το οποίο εκτός του πεδίου επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή εκτός του πεδίου της ανεξάρτητης άσκησης του επαγγέλματός του, συνάπτει σύμβαση με τον έμπορο ή διαπραγματεύεται με αυτόν.

Σύμβαση πώλησης – είναι η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, αντικείμενο της οποίας είναι η αγορά αγαθών.

Σύμβαση καταναλωτή – είναι η σύμβαση πώλησης, σύμβαση εργασίας ή άλλες συμβάσεις σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη είναι αφενός ο καταναλωτής και αφετέρου ο πωλητής.

Αγαθά – είναι τα προϊόντα που ο πωλητής προσφέρει προς πώληση μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ταχυμεταφορέας είναι – ο συμβατικός μεταφορέας που εξασφαλίζει τη μεταφορά αγαθών από τον πωλητή στον αγοραστή.

III. Διαδικασία σύναψης σύμβασης πώλησης

1. Ως πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης (προσφορά) θεωρείται η ανάρτηση των προσφερόμενων αγαθών από τον πωλητή στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος, η σύμβαση πώλησης συνάπτεται με την αποστολή της παραγγελίας από τον αγοραστή.

2. Τα αγαθά στο ηλεκτρονικό κατάστημα επισημαίνονται προσηκόντως με την ονομασία τους και απεικονίζονται συνήθως συνοδειόμενα με σύντομη περιγραφή σχετικά με τα υλικά κατασκευής και άλλες ιδιότητες των αγαθών. Στην περίπτωση που τα αγαθά παράγονται σε διάφορα μεγέθη και χρώματα, ο αγοραστής δύναται να επιλέξει το κατάλληλο μέγεθος και χρώμα πριν τοποθετήσει τα αγαθά στο «καλάθι αγορών».

3. Ο αγοραστής επιλέγει τα αγαθά, επιλέγοντας το χρώμα, το μέγεθος ή άλλες παραμέτρους, εάν υπάρχει δυνατότητα επιλογής τους, και τοποθετεί τα αγαθά στο καλάθι αγορών κάνοντας κλικ στο εικονίδιο «Στο καλάθι» («στο καλάθι» ή στο εικονίδιο του καλαθιού). Στα πλαίσια της διαδικασίας παραγγελίας, ο αγοραστής έχει την δυνατότητα να επιστρέφει στα επιμέρους στάδια για να ελέγχει και να διορθώνει τυχόν σφάλματα στην παραγγελία.

4. Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει την παραγγελία αγαθών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγγελίας αυτών διακόπτοντας την εκτέλεση των παραπάνω βημάτων που οδηγούν στην παραγγελία των αγαθών ή και με την έξοδό του από τον ιστότοπο όπου εκτελείται η παραγγελία των αγαθών. Ο αγοραστής ολοκληρώνει τη διαδικασία της παραγγελίας κάνοντας «κλικ» στο σύνδεσμο «Αποστολή παραγγελίας». έκτοτε η παραγγελία είναι δεσμευτική για τα συμβαλλόμενα μέρη.

5. Μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής λαμβάνει την επιβεβαίωση της παραγγελίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση την οποία καταχώρησε στην παραγγελία, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, τον αριθμό παραγγελίας και την σύνοψη των στοιχείων της σύμβασης πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων γενικών όρων οι οποίοι επισυνάπτονται ως συνημμένο στην εν λόγω επιβεβαίωση.
 
6. Σε σχέση με την παραγγελία αγαθών, ο πωλητής μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον αγοραστή στον αριθμό τηλεφώνου που καταχωρεί ο αγοραστής κατά την παραγγελία, για θέματα που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
 
7. Η σύμβαση πώλησης μπορεί να συναφθεί στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα.
 
8. Η σύμβαση πώλησης συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλ. με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως - το κόστος χρήσης των μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν διαφέρει από την κανονική χρέωση (στην περίπτωση σύνδεσης μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου η χρέωση είναι σύμφωνη με τους όρους του παρόχου σύνδεσης, και ο πωλητής δεν χρεώνει πρόσθετα τέλη).
 
9. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον αγοραστή θεωρείται και ως η ισχύουσα σύμβαση πώλησης μεταξύ αγοραστή και πωλητή και αρχειοθετείται για το σκοπό της εκτέλεσής της και για περαιτέρω τεκμηρίωση. O αγοραστής έχει πρόσβαση σε αυτήν μετά τη σύνδεσή του στον λογαριασμό χρήστη. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία, δηλ. να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, χωρίς τις οποιεσδήποτε κυρώσεις μέχρι τη στιγμή της αποστολής των αγαθών. Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώσει τον πωλητή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά σχετικά με το εν λόγω γεγονός. Η τροποποίηση της παραγγελίας και η διόρθωση σφαλμάτων είναι δυνατή μέχρι τη στιγμή της αποστολής των αγαθών.

IV. Τιμή πώλησης

1. Οι τιμές πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών αναρτώνται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, καθώς και όλων των χρεώσεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία, ωστόσο το κόστος παράδοσης των αγαθών ποικίλλει ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο παράδοσης και πληρωμής.
 
2. Η τιμή πώλησης των αγαθών που αναγράφεται τη στιγμή που πραγματοποιείται η παραγγελία αποτελεί την δεσμευτική τιμή πώλησης για τον πωλητή και τον αγοραστή και δεν δύναται να αλλάξει μετά την εκτέλεση της παραγγελίας, ακόμη και αν το ύψος της τροποποιηθεί εκ των υστέρων από τον πωλητή ή αν ακολουθήσει εκπτωτική προσφορά.
 
3. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την τιμή πώλησης των αγαθών που προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και να διοργανώνει προωθητικές ενέργειες με εκπτωτικές προσφορές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 
4. Ο πωλητής προσφέρει διάφορους τύπους εκπτώσεων (πιστοί πελάτες, όγκος αγορών, εκπτωτικά κουπόνια κ.α.). Οποιαδήποτε έκπτωση ή κουπόνι μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μία φορά, εκτός αν αυτό αναφέρεται ρητώς διαφορετικά. Σε περίπτωση πολλαπλής χρήσης, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή μιας τέτοιας έκπτωσης. Εάν η έκπτωση ή το κουπόνι εφαρμόζεται σε αντίθεση με τους κανόνες της εν λόγω έκπτωσης ή του εκπτωτικού κουπονιού, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την εφαρμογή ενός τέτοιου εκπτωτικού κουπονιού ή τέτοιας έκπτωσης. Ο αγοραστής ενημερώνεται και του παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης της παραγγελίας χωρίς την εφαρμογή της εν λόγω έκπτωσης ή κουπονιού. Σε περίπτωση που η ερμηνεία της έκπτωσης παρερμηνευτεί, ισχύει η ερμηνεία χρήσης του πωλητή. Εφόσον η αξία της δωροεπιταγής ή του εκπτωτικού κουπονιού είναι μεγαλύτερη από την αξία ολόκληρης της αγοράς, η διαφορά δεν μεταφέρεται σε νέα επιταγή ή στο κουπόνι και το ποσό που δεν χρησιμοποιείται δεν επιστρέφεται αναδρομικά. Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή περισσοτέρων του ενός εκπτωτικού κουπονιού σε μία παραγγελία.
 

V. Όροι πληρωμής

1. Η πληρωμή της τιμής πώλησης πραγματοποιείται σε Ευρώ.

2. Κατά τη διαδικασία πραγματοποίησης της παραγγελίας, ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ δύο βασικών τρόπων πληρωμής :

 • Πληρωμή κατά την παραλαβή: με αντικαταβολή κατά την παράδοση των αγαθών από τον ταχυμεταφορέα, με μετρητά
 • Προπληρωμή (πληρωμή χωρίς μετρητά): άμεση μεταφορά χρημάτων από λογαριασμό ή πληρωμή με κάρτα, πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα.

3. Ο επιλεγμένος τρόπος πληρωμής μπορεί να τροποποιηθεί μετά την πραγματοποίηση της παραγγελίας μόνο με την συγκατάθεση του πωλητή.

VI. Όροι παράδοσης

1. Τα αγαθά παραδίδονται από τον πωλητή αποκλειστικά στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

2. Κατά την διαδικασία δημιουργίας της παραγγελίας του, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ των ακόλουθων δύο τρόπων παράδοσης:
 • παράδοση με ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση που καθορίζεται στην παραγγελία,
 • προσωπική παραλαβή σε κατάστημα ή σε σημείο παραλαβής του πωλητή στην Τσεχική Δημοκρατία. Στην περίπτωση αυτή ο αγοραστής πρέπει να επιλέξει το κατάστημα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της παραγγελίας.

3. Με την προϋπόθεση ότι τα αγαθά είναι σε απόθεμα, ο πωλητής αποστέλλει τα αγαθά στον αγοραστή εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης και πληρωμής του τιμήματος. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τον τρόπο πληρωμής χωρίς μετρητά, τα αγαθά αποστέλλονται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το ποσό της τιμής πώλησης πιστώνεται στο λογαριασμό του πωλητή.

4. Οι χρόνοι παράδοσης που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι ενημερωτικοί. Προκύπτουν από τους αναμενόμενους χρόνους παράδοσης των εταιρειών μεταφοράς.
 
5. Τα έξοδα αποστολής και συσκευασίας που επιλέγει ο αγοραστής στην παραγγελία βαρύνουν τον αγοραστή και τα έξοδα αυτά διέπονται από τον τρέχοντα τιμοκατάλογο του πωλητή. Τα έξοδα αποστολής είναι τα ακόλουθα: 
 • παράδοση στην οικία/στον χώρο εργασίας - μέσω της εταιρείας ACS courier, πληρωμή με αντικαταβολή - 5,99 EUR
 • παράδοση στην οικία/στον χώρο εργασίας - μέσω της εταιρείας ACS courier, προπληρωμή - 3,99 EUR

VII. Υπαναχώρηση από τη σύμβαση πώλησης και λύση της σύμβασης με συμφωνία

1. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με τον αγοραστή εφόσον τα αγαθά της παραγγελίας δεν παράγονται ή δεν παραδίδονται πλέον αλλά και σε περίπτωση πρόδηλου σφάλματος στην τιμή των αγαθών (δηλ. τιμή ουσιωδώς διαφορετική από τη συνήθη τιμή του συγκεκριμένου τύπου/είδους προϊόντος).

2. Ο πωλητής δικαιούται επίσης να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εφόσον ο αγοραστής δεν πραγματοποιήσει την πληρωμή χωρίς μετρητά εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την ημέρα σύναψης της σύμβασης πώλησης.

3. Ο αγοραστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή μετά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης μέχρι τη στιγμή αποστολής των αγαθών από τον πωλητή να ζητήσει από τον πωλητή την λύση της σύμβασης πώλησης. Η σύμβαση πώλησης λύεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών τη στιγμή που ο πωλητής ενημερώσει τον αγοραστή για την αποδοχή της πρότασης για λύση της σύμβασης πώλησης.
 

VIII. Όροι υπαναχώρησης από την πλευρά του αγοραστή, ο οποίος είναι καταναλωτής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2251/1994 ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς αναφορά των λόγων εντός 14 ημερών από την παραλαβή των αγαθών ή αντίστοιχα από την παραλαβή της τελευταίας παράδοσης αγαθών, εάν το περιεχόμενο της αγοράς αφορά διάφορους τύπους αγαθών ή τα αγαθά αποτελούνται από επιμέρους τμήματα.

2. Διαδικασία υπαναχώρησης από την σύμβαση:
 • Το αργότερο την 14η ημέρα από την παραλαβή των αγαθών, πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή δήλωση βουλήσεως που αποσκοπεί σε υπαναχώρηση από τη σύμβαση.
 • Ο αγοραστής οφείλει να αποστείλει τα αγαθά στον πωλητή στη διεύθυνση με δελτίο παράδοσης: 118, ASTRATEX / FROGMAN / FAN COURIER, Econt Express, Σαλαμίνος 10, Θεσσαλονίκη, 546 25, Ελλάδα , χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από την σύμβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2251/1994 ο αγοραστής αναλαμβάνει τα έξοδα που συνδέονται με την επιστροφή των αγαθών κατά την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς. Τα αγαθά προς επιστροφή δεν πρέπει να φέρουν σημάδια χρήσης, θα πρέπει να είναι άθικτα και πλήρη (συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών στοιχείων).
3.   Μετά την υπαναχώρηση του αγοραστή από τη σύμβαση, ο πωλητής, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, επιστρέφει στον αγοραστή ολόκληρο το χρηματικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής που αντιστοιχούν στον φθηνότερο τρόπο αποστολής αγαθών που προσφέρει ο πωλητής. Ωστόσο, ο έμπορος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα ληφθέντα χρηματικά ποσά στον αγοραστή προτού ο αγοραστής παραδώσει τα αγαθά στον πωλητή ή πριν αποδείξει ότι τα αγαθά έχουν αποσταλεί στον πωλητή.

4. Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρο 3 του Ν.2251/1994, ο αγοραστής συμφωνεί ότι ο πωλητής θα του επιστρέψει τα ληφθέντα χρηματικά ποσά με μεταφορά στον τραπεζικό λογαριασμό που ο αγοραστής καταχώρησε κατά την υπαναχώρηση από την σύμβαση ή μετά την υπαναχώρηση από την σύμβαση.

5. Ο αγοραστής φέρει ευθύνη έναντι του εμπόρου για τη μείωση της αξίας των αγαθών που προκύπτει λόγω της μεταχείρισης των αγαθών που είναι διαφορετική από την απαραίτητη μεταχείρισή τους, λαμβάνοντας υπόψιν την φύση και τις ιδιότητές τους.
 
 

IX. Δικαιώματα που προκύπτουν από εσφαλμένη εκτέλεση της σύμβασης, εγγύηση

1.  Ο πωλητής φέρει ευθύνη έναντι του αγοραστή εφόσον το προϊόν παρουσιάζει ελαττώματα κατά την παράδοση. Ειδικότερα, ο πωλητής φέρει ευθύνη έναντι του αγοραστή για το γεγονός ότι κατά τη στιγμή που ο αγοραστής παραλαμβάνει το προϊόν:

 • το προϊόν δεν έχει τις ιδιότητες που συμφώνησαν τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως και αν απουσιάζουν από την συμφωνία οι ιδιότητες που περιγράφονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή ή που ο αγοραστής αναμένει λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση των αγαθών και τη διαφήμιση του προϊόντος,
 • το προϊόν είναι ακατάλληλο για το σκοπό και τη χρήση που ο πωλητής δηλώνει ή για τον οποίο χρησιμοποιείται συνήθως ένα προϊόν του είδους αυτού,
 • το προϊόν δεν αντιστοιχεί με την ποιότητα ή τον σχεδιασμό του στο συμφωνηθέν δείγμα ή το πρωτότυπο, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκαν με βάση το συμφωνηθέν δείγμα το ή πρωτότυπο,
 • το προϊόν δεν διατίθεται στην κατάλληλη ποσότητα, βαθμό ή βάρος και
2.  Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.
 • Σε περίπτωση εμφάνισης ελαττώματος εντός έξι μηνών από την παραλαβή, το προϊόν θεωρείται ελαττωματικό από τη στιγμή της παραλαβής του.
 • Ο αγοραστής δικαιούται να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του λόγω ελαττώματος που παρουσιάζεται σε καταναλωτικά αγαθά εντός 24 μηνών από την παραλαβή τους. Αυτό δεν ισχύει:
 • για προϊόν που πωλείται σε χαμηλότερη τιμή λόγω ελαττώματος για το οποίο και συμφωνήθηκε η χαμηλότερη τιμή,
 • για την φθορά του προϊόντος που προκαλείται από τη συνήθη χρήση του,
 • για χρησιμοποιημένο προϊόν σε περίπτωση ελαττώματος που αντιστοιχεί σε επίπεδο χρήσης ή φθοράς που είχε το προϊόν κατά την παραλαβή του από τον αγοραστή ή
 • αν το ελάττωμα προκύπτει από τη φύση του προϊόντος.


4. Εάν το προϊόν δεν έχει τις ιδιότητες που ορίζονται ανωτέρω στην παρ. 1 αυτής της διάταξης των ΓΟ, ο αγοραστής μπορεί επίσης να απαιτήσει την παράδοση ενός νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα, εάν αυτό είναι εύλογο λαμβάνοντας υπόψιν τη φύση του ελαττώματος, αλλά εάν το ελάττωμα αφορά μόνο ένα τμήμα του προϊόντος μπορεί ο αγοραστής να απαιτήσει αλλαγή μόνο του τμήματος, και εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, εάν αυτό είναι δυσανάλογο με τη φύση του ελαττώματος, ιδίως εάν το ελάττωμα μπορεί να αποκατασταθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ο αγοραστής δικαιούται δωρεάν αποκατάσταση του ελαττώματος.
 
5. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα παράδοσης νέου προϊόντος ή αντικατάστασης του τμήματος ακόμα και στην περίπτωση που το ελάττωμα μπορεί να αποκατασταθεί, εάν το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως απαιτείται λόγω επαναλαμβανόμενης εμφάνισης του ελαττώματος μετά από επισκευή ή εξαιτίας περισσότερων ελαττωμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.
 
6. Εάν ο αγοραστής δεν υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή δεν ασκήσει το δικαίωμα για παράδοση νέου προϊόντος χωρίς ελαττώματα, για αντικατάσταση του τμήματος ή για επισκευή του προϊόντος, μπορεί να απαιτήσει εύλογη έκπτωση. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα εύλογης έκπτωσης ακόμη και αν ο πωλητής δεν μπορεί να παραδώσει ένα νέο προϊόν χωρίς ελαττώματα, να αντικαταστήσει το τμήμα του ή να επισκευάσει το προϊόν, καθώς και στην περίπτωση που ο πωλητής δεν διαπραγματευτεί επανόρθωση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή αν η διαπραγμάτευση επανόρθωσης δύναται να προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στον καταναλωτή.
 
7. Εάν στο προϊόν που πωλείται, στη συσκευασία του, στο εγχειρίδιο που επισυνάπτεται στο προϊόν ή στη διαφήμιση σύμφωνα με άλλη νομοθεσία, δηλώνεται η χρονική διάρκεια χρήσης του προϊόντος, ο πωλητής παρέχει υπό την έννοια αυτή εγγύηση ποιότητας στον αγοραστή.
 
8. Η περίοδος εγγύησης ισχύει από την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή, αν το προϊόν αποστέλλεται σύμφωνα με τη σύμβαση, ισχύει από την άφιξη του προϊόντος στον προορισμό του.
 
9. Ο αγοραστής δεν έχει δικαίωμα εγγυήσεως εάν το ελάττωμα προκλήθηκε από εξωτερικό συμβάν μετά την μετάβαση κινδύνου ζημιάς του προϊόντος στον αγοραστή. Αυτό δεν ισχύει αν το ελάττωμα προκλήθηκε από τον πωλητή.
 
10. Τα δικαιώματα λόγω ελαττώματος ασκούνται στον πωλητή σε οποιοδήποτε κατάστημα του πωλητή ή με αποστολή ειδοποίησης σχετικά με την αξίωση, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων προς επιστροφή, στη διεύθυνση: Astratex s.r.o., Jugoslávská 15, 547 01 Náchod.
 
11. Εάν ο αγοραστής ασκήσει δικαίωμα λόγω ελαττωματικής εκτέλεσης, ο πωλητής επιβεβαιώνει γραπτώς το χρόνο άσκησης του δικαιώματος καθώς και την πραγματοποίηση επισκευής και τη διάρκεια της.
 

X. Ειδική διάταξη σχετικά με το διακανονισμό αξίωσης του αγοραστή, ο οποίος είναι καταναλωτής

1. Ο πωλητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αποφασίζει αμέσως για την αξίωση, και σε ιδιαίτερες περιπτώσεις εντός το πολύ τριών εργάσιμων ημερών. Σε αυτή την περίοδο δεν περιλαμβάνεται ο εύλογος χρόνος που απαιτείται για την αξιολόγηση του ελαττώματος από ειδικό. Η αξίωση, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης του ελαττώματος, πρέπει να διευθετείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, το αργότερο 30 ημέρες μετά την ημερομηνία της άσκησης της αξίωσης, εκτός εάν συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μετά τη λήξη αυτής της περιόδου, ο καταναλωτής έχει τα ίδια δικαιώματα όπως στην περίπτωση ελαττώματος που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
 
2. Ο πωλητής υποχρεούται να παράσχει στον καταναλωτή γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με το χρόνο άσκησης του δικαιώματος από τον καταναλωτή, το περιεχόμενο της αξίωσης και τον τρόπο διακανονισμού της αξίωσης που απαιτεί ο καταναλωτής. Στη συνέχεια την επιβεβαίωση της ημερομηνίας και του τρόπου διακανονισμού της αξίωσης, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης που πραγματοποιήθηκε η επισκευή και της χρονικής διάρκειας εκτέλεσης της επισκευής ή η γραπτή αιτιολόγηση της απόρριψης της αξίωσης
 
3. Κατά την έννοια των διατάξεων του 3 του Ν.2251/1994 ο πωλητής δηλώνει ότι για πιθανή εξωδικαστική καταγγελία, ο καταναλωτής μπορεί να απευθυνθεί στον αρμόδιο φορέα ελέγχου,
 

XI. Πολιτική Απορρήτου – Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που ανακοινώνονται στον πωλητή δεν χορηγούνται σε τρίτους ή σε άλλες οντότητες χωρίς τη συγκατάθεση του αγοραστή με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες ΓΟ και η επεξεργασία τους είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) (2016/679)

1. Με τη σύναψη τη σύμβασης πώλησης και για τις ανάγκες εκτέλεσης αυτής ο αγοραστής παρέχει στον πωλητή τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

2. Τα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι τα ακόλουθα:
 • όνομα και επώνυμο
 • ημερομηνία γέννησης
 • διεύθυνση κατοικίας
 • αριθμός τηλεφώνου
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • διεύθυνση αποστολής
 • στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • φύλο

3. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • εκτέλεση σύμβασης πώλησης, διαχείριση λογαριασμού πελάτη, παράδοση αγαθών και εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την ευθύνη για ελαττώματα (ενδεχόμενες αξιώσεις). Για τους σκοπούς αυτούς, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται.
 • στην περίπτωση που απαιτείται η χορήγηση συγκατάθεσης (π.χ. στα πλαίσια διαγωνισμών, δραστηριοτήτων μάρκετινγκ κ.λ.π.) ή στην περίπτωση επεξεργασίας του ονόματος, επωνύμου, διεύθυνσης και ηλεκτρονικής διεύθυνσης του υποκειμένου των δεδομένων και χορήγησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία με σκοπό: τη χρήση στον τομέα του μάρκετινγκ, την προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών, την αποστολή εμπορικής επικοινωνίας. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για χρονικό διάστημα μέχρι την απόσυρση της συγκατάθεσης η οποία μπορεί να γίνει εγγράφως στη διεύθυνση του πωλητή ή σε κάθε εμπορική επικοινωνία που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Ο πωλητής, ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι ταυτόχρονα διαχειριστής τους και διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασφαλή τρόπο. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε χειροκίνητη επεξεργασία (από τους υπαλλήλους και τους μεταποιητές) και σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία (από τους υπαλλήλους και τους μεταποιητές).
 
5. Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα. Ο αγοραστής δικαιούται να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή με ειδοποίηση που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@astratex.gr ή γραπτώς στην έδρα του πωλητή.
 
6. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, έχει το δικαίωμα να τα διορθώσει, να τα συμπληρώσει, έχει το δικαίωμα να τα κλειδώσει, να ζητήσει από τον πωλητή εξηγήσεις και να τερματίσει πιθανή εσφαλμένη καταχώρηση μέσω αίτησης που αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@astratex.gr ή γραπτώς στην έδρα του πωλητή. Ο αγοραστής ενημερώνεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την επακόλουθη διαδικασία.
 
7. Με την σύναψη σύμβασης πώλησης, ο αγοραστής εκφράζει τη συγκατάθεσή του για την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καταχωρεί κατά την εγγραφή του. Ο αγοραστής μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να αρνηθεί την αποστολή εμπορικών ανακοινώσεων σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο στο τέλος της επιμέρους εμπορικής ανακοίνωσης είτε στέλνοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@astratex.gr.
 
8. Ο αγοραστής επίσης συμφωνεί με την αποθήκευση “cookies” στον τερματικό του εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστή) με σκοπό τη διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί την αποθήκευση cookies ή παρόμοιων εργαλείων στον τερματικό του εξοπλισμό, για παράδειγμα εκτελώντας τη λειτουργία της ανώνυμης περιήγησης στο πρόγραμμα περιήγησής του.
 
 

XII. Επίλυση διαφορών

1. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών από την παρούσα είναι αυτά των Αθηνών και εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.
 
2. Ο αγοραστής, ο οποίος είναι καταναλωτής, έχει σύμφωνα με τον νόμο υπ΄ αριθ.2251/1994 όπως ισχύει, το δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση πώλησης ή από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.2251/1994
 
3. Η εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών ξεκινά μόνο κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή και μόνο στην περίπτωση που η διαφορά δεν επιλυθεί απευθείας με τον πωλητή. Η πρόταση μπορεί να υποβληθεί το αργότερο 1 έτος από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο της διαφοράς, για πρώτη φορά από τον καταναλωτή στον πωλητή.
 
4. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει εξωδικαστική επίλυση διαφορών ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ που είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
5. Κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, δεν ισχύουν και δεν εκκινούν οι αποσβεστικές προθεσμίες και οι χρόνοι παραγραφής σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, έως ότου ένα από τα μέρη αρνηθεί ρητά να συνεχίσει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης.
 
 

XIII. Τελικές διατάξεις

Οι παρόντες γενικοί όροι είναι έγκυροι και ισχύοντες όπως διατυπώνονται στον ιστότοπο του πωλητή την ημέρα αποστολής ηλεκτρονικής παραγγελίας από τον αγοραστή. Το δικαίωμα τροποποίησης των γενικών όρων διατηρείται.

 


NEWSLETTER

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς;Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς;

Επεξεργασία, αποσύνδεση